Vyhlášena nová výzva na Úspory vody v průmyslu

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje výzvu na podporu cirkulární ekonomiky – úspory vody v průmyslu z Národního plánu obnovy. Pro průmyslové podniky je připravena 1 miliarda korun.


Výzva Úspora vody v průmyslu se zaměřuje na oblast udržitelného nakládání s vodou s cílem podpořit opatření na úspory vody a optimalizaci využívání vody v podnikatelské sféře jako součást zavádění principů oběhového hospodářství a adaptace hospodářství na změny klimatu.

Úsporou vody se rozumí snížení roční spotřeby vody na hranici podniku bez ohledu na to, zda se jedná o vodu odpadní, z vodovodního řádu, povrchových a podzemních vod nebo jiných zdrojů vyjma dešťové vody jímané v rámci podniku. 

KDO MŮŽE O DOTACI POŽÁDAT:

 • Malé, střední i velké podniky (fyzická nebo právnická osoba s přiděleným IČ).
 • Hlavní předmět podnikání musí spadat mezi podporovaná podnikatelská odvětví, tedy vyjma činností zemědělské prvovýroby (tzn. zemědělství, lesnictví, rybolov, akvakultura).

FORMA A MÍRA PODPORY:

 • Míra podpory bude poskytována až do výše 40 % ze způsobilých výdajů projektu.
 • Minimální výše dotace 1 mil. Kč (= prvotní investice projektu min. 2,5 mil. Kč).
 • Maximální dotace do výše 25 mil Kč.
 • Plánovaná alokace výzvy = 1 mld. Kč.
 • Dotace je vyplácena zpětně (po ukončení celého projektu).

JAKÉ NÁKLADY JSOU ZPŮSOBILÉ:

 • stroje a zařízení a zařízení (včetně hardwaru a softwaru)
 • stavební práce (nezbytně nutné pro realizaci opatření)
 • inženýrské sítě (pouze instalace technologie, nikoliv přivedení sítí k místu realizace)
 • inženýrská činnost (maximálně do výše 5 % nákladů rozpočtu projektu)

Příklady způsobilých aktivit:

V rámci výzvy jsou podporované aktivity v rámci podniku (tzn. uzavřený areál – místo realizace projektu), které prokazatelně povedou k vyčíslitelné k úspoře vody:

 • zavádění technologických změn, jejichž cílem je primární snížení spotřeby vody (eliminace potřeby vody v podniku) v rámci výrobního procesu;
 • přímá recyklace vody ve výrobních odvětvích s vysokou spotřebou vody (energetika, průmysl potravinářský, papírenský, chemický, textilní, zpracovatelský, recyklační aj.);
 • instalace filtračních technologií (např. pro vody znečištěné pouze tuhými látkami) pro opětovné využívání vody v jiných procesech (vč. sociálních zařízení);
 • optimalizace využívání vody v obslužných provozech podniků (i mimo hlavní výrobní proces) - údržba, logistika, doprava, sociální zařízení;
 • snižování ztrát vody v uzavřených okruzích nebo rozvodech vody;
 • optimalizace technologie chlazení (náhrada otevřených chladicích věží se skrápěním adiabatickým chlazením);
 • jímání, akumulace a využívání dešťové a užitkové vody v rámci vodního hospodářství;
 • zlepšení infrastruktury v rámci podniku (snížení netěsností rozvodů vod);
 • instalace systémů suchého čištění dopravních prostředků;
 • zřízení retenčních nádrži sloužící pro zadržení a využití vody v rámci vodního hospodářství apod.

NELZE podpořit projekty, které:

 • jsou zaměřené na čištění nebo změnu kvality vody na vstupu nebo výstupu vodního hospodářství podniku či na změnu zdrojů vody nebo jejich kapacity;
 • zahrnují nákup použitého vybavení;
 • byly zahájeny před datem podání žádosti o podporu (tzn. zahájení prací v rámci investice nebo právně vymahatelný závazek – smlouva, faktura apod.)

SPECIFICKÉ PODMÍNKY VÝZVY:

 • V rámci navrhovaných opatření projektu musí být vodním auditem prokázána úspora vody ve výši minimálně 5 % nebo 100 m3/rok.
 • V případě snižování spotřeby vody výrobních a technologických zařízení platí:
  • roční produkce nového zařízení nesmí překročit roční produkci nahrazovaného zařízení;
  • zařízení musí být nové a současně musí být prokazatelné, že nahrazovaná zařízení již nejsou používána.

ZÁVAZNÉ TERMÍNY VÝZVY:

 • Nejzazším termínem pro ukončení realizace projektu je 12. 2024.
 • Smlouvy s dodavateli na plnění klíčových částí předmětu projektu musí být podepsány do 31. 3. 2023 a doloženy do 30. 4. 2023.
 • Podklady vydané ze strany stavebního úřadu musí být vydané do 30. 9. 2023 a doložené do 31. 10. 2023.

DALŠÍ INFORMACE:

 • Výzva je vyhlášena se sběrem žádostí od 12. 5. 2022 do 30. 9. 2022 (nebo do vyčerpání alokace).
 • Povinnou přílohou žádosti je vypracovaný Vodní audit.
 • V rámci výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat tři žádosti o dotaci s rozdílným místem realizace.
 • Udržitelnost projektu je 5 let od data ukončení projektu.
 • Podporované jsou projekty s místem realizace na celém území ČR, vč. hl. města Prahy.

Informační leták výzvy je k dispozici ke stažení pod níže uvedeným odkazem:
Úspory vody v průmyslu (NPO)

V případě zájmu o vyřízení dotace volejte na telefonní číslo +420 603 833 874.

https://www.okgrant.cz/media/aktuality/obrazky/eko.jpeg