Naše služby

Naše služby zahrnují zpracování projektové žádosti včetně kompletace povinných příloh, organizaci výběrových řízení na dodavatele dle pravidel dotačních titulů, zajištění realizačního managementu, tj. administrativy spjaté s vyplacením dotace a řízením projektu po dobu udržitelnosti. Umíme dojednat zpracování povinných příloh k žádostem o dotaci od externích dodavatelů, jako jsou studie proveditelnosti, projektová dokumentace, energetické posudky, inženýrská činnost a další.

Dále vám též, v rámci sdružení OK HOLDING, umíme nabídnout výhodné pojištění majetku pořízeného z dotací i mimo ně, pojištění doby udržitelnosti projektů a související finanční služby.

 

 

Dotace na úspory energie

Více informací

Dotace na úspory energie

Program úspory energie se zaměřuje na podporu projektů ke snižování energetické náročnosti výroby a omezení výdajů za energie v podnicích.

Míra podpory:

 • malý podnik 50 %, střední podnik 40 %, velký podnik 30 %,
 • dotace 500 tis. - 400 mil. Kč

Na co lze získat podporu:

 • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru - zateplení, výměna oken,
 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla,
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace,
 • modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti,
 • modernizace soustav osvětlení (pouze v případě náhrady za nové - LED),
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech,
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů,
 • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy),
 • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky

Kdo může požádat o dotaci:

 • malé, střední a velké podniky s min. 2 uzavřenými účetními obdobími,
 • právnické i fyzické osoby, zemědělští podnikatelé

Hlavní předmět podnikání musí spadat mezi tzv. podporovaná odvětví:

 • zemědělství,
 • zpracovatelský průmysl,
 • stavebnictví,
 • velkoobchod a maloobchod,
 • IT činnosti,
 • právní a účetní činnosti, poradenství, výzkum a vývoj atd.

Další informace:

 • realizace projektu může být zahájena po podání žádosti o dotaci,
 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy,
 • k přípravě žádosti o dotaci je povinný energetický posudek (umíme zajistit),
 • projekt musí být ukončen nejpozději do března 2023,
 • udržitelnost projektu je 3 roky (5 let pro velké podniky) od data ukončení projektu,
 • projekt lze rozdělit do více etap,
 • dotace je vyplácena zpětně (po ukončení každé etapy či celého projektu),
 • zateplený objekt je možné částečně či úplně pronajímat, žadatel nemusí být vlastníkem objektu,
 • jsou podporovaná i komerční turistická zařízení jako hotely, lázně, restaurace,
 • projekt nesmí být realizován na pozemku, který má způsob využití na bydlení,
 • výzva je vyhlášena, sběr žádostí probíhá od září 2019 do dubna 2020, alokace 6 mld. Kč.

Dotace pro církevní osoby

Více informací

Dotace pro církevní osoby

Nabídka v oblasti dotací IROP

OK GRANT poskytuje kompletní dotační poradenství. Náš tým vás provede celým dotačním procesem od prověření dotačních možností přes podání žádosti, zajištění výběrového řízení, vypracování žádosti o platbu a následných monitorovacích zpráv.

Naše zkušenosti jsou mimo jiné s programy:

 • Program IROP – zaměřuje se na několik oblastí, především na podporu územního rozvoje, zvyšování kvality infrastruktury, veřejných služeb i veřejné správy a na podporu udržitelného rozvoje. Podpora je zacílena i na sociální integraci, např. sociální podnikání, sociální bydlení apod. V programu může o podporu žádat široké spektrum subjektů – fyzické osoby podnikající, právnické osoby, nestátní neziskové organizace, organizace zřizované nebo zakládané státem či kraji apod.

 

V případě zájmu o vyřízení dotace volejte na telefon 734 687 831.

Dotace na výměny technologií

Více informací

Dotace na výměny technologií

Výměna posklizňových linek v OPPIK Úspory energie

 • žadatel musí mít starou posklizňovou linku, kterou využívá, a je schopen zdokladovat spotřebu energie (faktury za LTO, plyn, elektřinu…),
 • staré zařízení je nutné ekologicky zlikvidovat,
 • součástí žádosti je energetický posudek (můžeme zajistit), stavební povolení není povinné, ale je bodově zvýhodněné,
 • posuzuje se (zjednodušeně) o kolik % se sníží odběr energie pro provoz (zemní plyn, propan-butan, elektřina), posuzuje se stávající a navrhovaný stav

Na co lze získat podporu:

 • výměna technologií: sušárny, čističky, transportní cesty,
 • modernizace elektroinstalace, včetně osvětlení,
 • propanové hospodářství, teplovodní přípojky, plynové přípojky,
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace,
 • pomocné stavební práce

Výše dotace:

 • malé podniky – 50 % ze způsobilých výdajů (z výdajů, které přispívají k energetickým úsporám),
 • střední podniky – 40 %,
 • velké podniky – 30 %

Povinné přílohy k žádosti:

 • energetický posudek,
 • projektová dokumentace,
 • položkový rozpočet ke stavební části, cenové nabídky na technologie,
 • podnikatelský záměr,
 • další povinné formální přílohy

Bodování:

 • stavební povolení (resp. vyjádření stavebního úřadu),
 • trvalá úspora spotřeby energie – maximum bodů nad 40 % úspory energie,
 • ekologické kritérium – snížení emisí CO2 vzhledem k výši investice,
 • měrná finanční náročnost – úspora GJ vzhledem k výši investice,
 • instalace OZE – fotovoltaika, napojení na BPS

Příjem a hodnocení žádostí:

 • výzva je vyhlášena, sběr žádostí bude probíhat od září 2019 do dubna 2020, alokace 6 mld. Kč,
 • projekt musí být zrealizován nejpozději do března 2023,
 • průběžné vyhodnocování žádostí

Výběrové řízení na dodavatele:

 • vždy otevřené, s uveřejněním na profilu zadavatele

 


V případě zájmu o vyřízení dotace volejte na telefon 731 669 875.