První výzva z Národního plánu obnovy na instalaci FVE

Byla vyhlášena očekávaná dotační výzva z Národního plánu obnovy na podporu instalace střešních fotovoltaických elektráren vč. akumulace elektrické energie na podnikatelských budovách.


Cílem výzvy je podpora realizace projektů, které vedou ke zvýšení instalovaného výkonu fotovoltaických zdrojů a následného navýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie v rámci ČR.

PODPOROVANÉ AKTIVITY:

Instalace střešních fotovoltaických elektráren (dále jen FVE) na podnikatelských budovách včetně přístřešků, a podpora na akumulaci elektrické energie (v případě, že akumulace je součástí investice do nové FVE a slouží výhradně pro potřeby optimalizace využití vyrobené elektrické energie).
V případě akumulace elektřiny nesmí kapacita baterie překročit 1 kWh/kWp instalovaného výkonu FVE a musí se jednat o akumulaci elektrické energie do bateriových systémů.

KDO MŮŽE O DOTACI POŽÁDAT:

 • Malé, střední i velké podniky (podnikající fyzická nebo právnická osoba s přiděleným IČ) s min. 2 uzavřenými účetními obdobími.
 • Hlavní předmět podnikání žadatele nesmí spadat pod ekonomickou činnost Rybolov a akvakultura.
 • Cílové území: celá ČR, včetně Prahy.

FORMA A MÍRA PODPORY:

 • Dotace je poskytována na FVE o velikosti od 1 kWp do 1 MWp včetně.
 • Míra podpory činí 35 % z ceny FVE
  + 50 % pro systém akumulace mimo území hl. města Prahy
  + 45 % pro systém akumulace na území hl. města Prahy
 • V případě realizace baterie s kapacitou převyšující výkon FVE, bude výše dotace vypočtena pouze pro velikost baterie (kWh) odpovídající výši výkonu FVE (kWp).
 • Výše způsobilých výdajů a dotace se stanovuje prostřednictvím aplikace jednotkových nákladů vzhledem k výkonu FVE (případně akumulace) a místu realizace projektu.
 • Výše dotace není ovlivněna velikostí podniku žadatele.
 • Do způsobilých výdajů projektu lze zahrnout také náklady na projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost.

SPECIFICKÉ PODMÍNKY – KOMPONENTY INSTALOVANÉ FVE TECHNOLOGIE:

Podpořeny budou výrobny, ve kterých budou instalovány fotovoltaické moduly, měniče a akumulátory s nezávisle ověřenými parametry prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými certifikačními orgány na základě níže uvedených souborů norem:

https://www.okgrant.cz/media/aktuality/obrazky/specificke-normy-fve-npo.png

DALŠÍ INFORMACE:

 • Výzva je vyhlášena, se sběrem žádostí od 22. 3. 2022 do 30. 6. 2022 (nebo do vyčerpání alokace).
 • V rámci projektu lze uplatnit pouze 1 odběrné místo.
 • Není stanovena podmínka vlastní spotřeby.
 • K žádosti není nutné zpracovávat Energetický posudek.
 • Ve většině případů není nutné realizovat výběrové řízení – aplikace jednotkových nákladů.
 • K žádosti je třeba doložit Smlouvu o připojení k elektrizační soustavě a vlastnická práva k nemovitosti nebo její části určené pro instalaci FVE.
 • Žadatel musí mít před podáním žádosti zveřejněné 2 poslední účetní závěrky a musí mít zapsané skutečné majitele dle zákona o evidenci skutečných majitelů.
 • Před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace je potřeba doložit relevantní dokumenty ze strany stavebního úřadu.
 • Výzva je průběžná (kontinuální) a jednokolová.
 • Dotace je vyplácena zpětně (po ukončení celého projektu).

V případě zájmu o vyřízení dotace volejte na telefonní číslo +420 603 833 874.