Nová zelená úsporám – Bytové domy

Dotační podpora zaměřená na zateplení, novostavby, zdroje energie, adaptační a mitigační opatření a projektovou přípravu v rámci změny klimatu ve stávajících a nově budovaných bytových domech.


Cílem výzvy je snížení energetické náročnosti, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a realizace adaptačních a mitigačních opatření v reakci na změnu klimatu ve stávajících a nově budovaných bytových domech.
– bytový dům = stavba pro bydlení se 4 a více b.j., více než 50% podlahové plochy slouží pro trvalé bydlení

 

Podporované aktivity:

Předmětem podpory je zejména realizace opatření vedoucích k úsporám energie a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie ve stávajících bytových domech, výstavba nebo nákup nových bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností a realizace adaptačních a mitigačních opatření v reakci na změnu klimatu:

A. zateplení + výměna výplní otvorů
B. novostavby
C. zdroje energie (výměna zdrojů tepla, příprava teplé vody, fotovoltaické systémy, větrání, teplo z odpadní vody)
D. adaptační a mitigační opatření (stínící technika, zelené střechy, dešťová voda,  E-mobilita – instalace dobíjecích stanic BD,  zeleň)
E. projektová příprava


Kdo může o dotaci požádat:

 • vlastníci stávajících bytových domů
 • stavebníci nových bytových domů
 • společenství vlastníků jednotek stávajících bytovýchdomů
 • pověření vlastníci bytových jednotek
 • nabyvatelé bytových jednotek v nových bytových domech
 • osoby, kterým svědčí právo stavby nového bytového domu

Forma a míra podpory:

 • maximální výše podpory je určena typem aktivity a případně jejím rozsahem
 • míra podpory činí 50 % 

Podmínky žádosti:

 • bezdlužnost (FU, OSSZ, MF)
 • zápis skutečného majitele
 • schopnost doložit předfinancování projektu

Přílohy žádosti:

 • Souhlasné prohlášení spoluvlastníků nemovitosti.
 • Plná moc – pouze v případě, že žadatele zastupuje při vyřizování žádosti třetí osoba.
 • Doklad o projednání stavebního záměru s příslušným orgánem památkové péče – předkládá se pouze u památkově chráněných budov.
 • Doklad o schválení stavebního záměru příslušným orgánem ochrany přírody – předkládá se pouze v případě, že se budova nachází ve zvláště chráněném území a není vyloučen její významný vliv na toto zvláště chráněné území.
 • Stanovisko podle § 45i odst. 1 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Smlouva o smlouvě budoucí, rezervační smlouva nebo obdobná písemná dohoda – předkládá se pouze v případě žádosti o podporu na nákup bytové jednotky podané před realizací.
 • Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva v případě podpory na výměnu zdrojů tepla.
 • Fotodokumentace stávajícího zdroje – v případě podpory na výměnu zdrojů tepla.
 • Dokumenty prokazující projednání záměru s provozovatelem kanalizace v případě podpory na adaptační a mitigační opatření.
 • Výpočet environmentálně šetrného řešení projektu – pouze v případě žádosti o bonus na environmentálně šetrné řešení projektu.

Další informace:

 • Žádosti je možné podat v období od 12. 10. 2021 v 10:00 do 30. 6. 2025 v 15:00, nejpozději však do vyčerpání alokace.
 • Časová způsobilost výdaje: od 1.1.2021.
 • Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 30. 6. 2025.
 • Jedna žádost může obsahovat kombinaci více opatření.
 • Jeden bytový dům = max. jedna žádost.
 • Všechny podpořené projekty musí být realizovány na území České republiky.
 • Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.
 • Žádosti jsou administrovány průběžně, a to v pořadí, v jakém byly doručeny na Fond.

 

V případě zájmu o vyřízení dotace volejte na telefonní číslo +420 734 687 831.