Nová výzva na podporu podnikům postiženým tornádem

Cílem nové výzvy programu Nemovitosti je rychlá podpora obnovy podnikatelské činnosti a dlouhodobého hmotného nemovitého majetku určená výhradně na podporu podnik. subjektů postižených zásahem tornáda dne 24. června 2021.Výzva cílí výhradně na podporu podnikatelských subjektů postižených zásahem tornáda na území České republiky dne 24. června 2021. Podpora představuje finanční příspěvek (dotaci) na kompenzaci škod, které byly způsobeny tornádem na dlouhodobém majetku podnikatelského subjektu a na podporu obnovy podnikatelské činnosti.

Na co lze získat podporu:

Podpořeny budou podnikatelské objekty, které jsou v současné době technicky nevyhovující a pro ekonomickou činnost uživatele nemovitosti je lze efektivně využít pouze za podmínky realizace projektu obnovy či rozšíření objektu:

aktivita a)

 • kompenzace škod, které byly způsobeny tornádem na dlouhodobém majetku pro účely podpory obnovy podnikatelské činnosti po odečtení pojistných plnění
 • vyčíslení škody na nemovitém majetku žadatele bude doloženo hlášením pojistné události, posudkem znalce v oblasti ekonomiky, apod.
 • do dvou let od získání dotace musí být ze strany žadatele obnovena provozovna v místě původní realizace nebo v rámci stejného NUTS 2
https://www.okgrant.cz/media/aktuality/obrazky/pojistna-plnni.png

aktivita b)

 • rekonstrukce a výrazné rozšíření technicky zásadně nevyhovujícího objektu na podnikatelský objekt – úprava pozemků, výstavba zpevněných ploch, odstranění poničených staveb, rozšiřování stávajících provozoven + výdaje na služby expertů a náklady na projektovou a inženýrskou činnost
 • původní provozovna, může být v rámci projektu rozšířena za podmínky, že dojde k navýšení původní podlahové plochy nebo kubatury min. o 20 %, avšak maximálně o 200 %
https://www.okgrant.cz/media/aktuality/obrazky/200-procent.png

Kdo může o dotaci požádat:

 • Malé a střední podniky (podnikající fyzická nebo právnická osoba s přiděleným IČ s min. 2 uzavřenými účetními obdobími, které prokážou vlastnická práva k nemovitosti.
 • Hlavní předmět podnikání musí spadat mezi tzv. podporovaná odvětví:
  • těžba a dobývání;
  • zpracovatelský průmysl;
  • stavebnictví;
  • velkoobchod a maloobchod;
  • doprava a skladování;
  • stravovací služby;
  • vzdělávání;
  • zdravotní a sociální péče;
  • peněžnictví a pojišťovnictví;
  • ostatní činnosti: informační a komunikační, profesní, vědecké a technické, administrativní a podpůrné, kulturní, zábavní a rekreační, oblast nemovitostí
    

Forma a míra podpory:

 • Dotace je poskytována ve výši 1 mil. Kč – 35 mil. Kč.
 • Aktivita a) Projekt obnovy podnikatelského subjektu:
  • alokace: 400 mil. Kč
  • dotace až 100 % způsobilých výdajů ponížených o pojistná plnění a jiné náhrady škod pro malý i střední podnik
https://www.okgrant.cz/media/aktuality/obrazky/maly.png
 • škody na zcela nepojištěných nemovitostech se do způsobilých výdajů započítávají pouze do výše 80 %

   
 • Aktivita b) Projekt rozšíření podnikatelského subjektu:
  • alokace: 100 mil. Kč
  • malý podnik 45 % a střední podnik 35 % způsobilých výdajů ponížených o případnou náhradu škody dle aktivity a)
https://www.okgrant.cz/media/aktuality/obrazky/aktiv-b.png
 • maximální výše způsobilých výdajů projektu je stanovena na 10 000,- Kč/ m3 obestavěného prostoru objektu po realizaci projektu
   

Další informace:

 • Před podáním žádosti o podporu je vyžadován zápis do Evidence skutečných majitelů.
 • Všechny nemovitosti v rámci předkládaného projektu musí být registrovány v Národní databázi brownfieldů.
 • Realizace projektu může být zahájena po podání žádosti o dotaci.
 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu 30. 6. 2023.
 • Projekt lze rozdělit do více etap.
 • Dotace je vyplácena zpětně (po ukončení každé etapy či celého projektu).
 • Platí průběžné vyhodnocování žádostí.
 • Výběrové řízení na dodavatele (v rámci aktivity b) je otevřené, s uveřejněním na profilu zadavatele.
 • Žadatel smí v této výzvě podat max. 2 projekty do každé aktivity; na jedno místo realizace lze podat 1 žádost v aktivitě a) a 1 žádost v aktivitě b).
 • Výzva je vyhlášena se sběrem žádostí od 16. 8. 2021 do:
  • aktivita a) 31. 12. 2021
  • aktivita b) 29. 10. 2021

 

V případě zájmu o vyřízení dotace volejte na telefonní číslo +420 603 833 874.

https://www.okgrant.cz/media/aktuality/nahledy/web-vyzva-nem-vi-1072x500.png