Dotace na investice v rámci digitální transformace podniků

Cílem nové výzvy Digitální podnik programu ICT a sdílené služby je zavádění digitálních technologií určených k snižování tvorby odpadů a zvyšování produktivity a dostupnosti vnitropodnikových služeb.


Cílem výzvy je podpořit zvyšování digitální úrovně malých a středních podniků působících na českých trzích prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií.
Podpořeny budou aktivity zahrnující investici či pořízení ICT produktů a služeb za účelem:

 • zajištění zásadní změny celkového výrobního postupu
 • založení nové provozovny / rozšíření kapacity stávající provozovny
 • rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny

 

Jaké náklady jsou v rámci výzvy způsobilé:

 • dlouhodobý hmotný majetek - náklady na pořízení a implementaci hardware, informačních a komunikačních sítí a ostatních strojů a zařízení
 • dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení a implementaci software, práv duševního vlastnictví včetně nákladů, které bezprostředně souvisí s instalací a uvedením do provozu
 • ostatní služby - náklady na služby poradců, expertů, studie, bezpečnostní audity aj., které bezprostředně souvisí s instalací a uvedením do provozu a pronájem softwaru na dobu realizace projektu (výdaje na cloudové služby zahrnující poplatky)
https://www.okgrant.cz/media/aktuality/obrazky/info.png

Způsobilé výdaje zahrnují následující klíčové oblasti podpory:

A. Investiční výdaje:

https://www.okgrant.cz/media/aktuality/obrazky/investice.png

B. Neinvestiční výdaje (podpora de minimis):

https://www.okgrant.cz/media/aktuality/obrazky/neinvestice.png

Kdo může o dotaci požádat:

 • Malé a střední podniky (podnikající fyzická nebo právnická osoba s přiděleným IČ s min. 2 uzavřenými účetními obdobími.
 • Hlavní předmět podnikání musí spadat mezi tzv. podporovaná odvětví (pořizované technologie nesmí být předmětem hlavní podnikatelské činnosti):
  • zpracovatelský průmysl;
  • stavebnictví;
  • velkoobchod a maloobchod;
  • stravovací služby;
  • vzdělávání;
  • zdravotní a sociální péče, aj.

Forma a míra podpory:

 • Dotace je poskytována ve výši 1 mil. Kč – 10 mil. Kč.
 • Plánovaná alokace výzvy je 300 mil. Kč.
 • Míra podpory se odvíjí od regionálního zařazení místa realizace projektu:
https://www.okgrant.cz/media/aktuality/obrazky/regionalni-mapa.png

Další informace:

 • Před podáním žádosti o podporu je vyžadován zápis do Evidence skutečných majitelů.
 • Realizace projektu může být zahájena po podání žádosti o dotaci.
 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu 31. 3. 2023.
 • Projekt musí obsahovat pouze jednu etapu.
 • Dotace je vyplácena zpětně (po ukončení celého projektu).
 • Platí průběžné vyhodnocování žádostí.
 • Výběrové řízení na dodavatele je otevřené, s uveřejněním na profilu zadavatele.
 • Počet projektů od jednoho žadatele (1 IČ) je omezen na jednu aktivní žádost.
 • Výzva je vyhlášena se sběrem žádostí od 15. 9. 2021 do 15. 11. 2021.

 

V případě zájmu o vyřízení dotace volejte na telefonní číslo +420 603 833 874.