Aktuální dotační možnosti pro obce do 3 000 obyvatel

Hlavním účelem jednotlivých programů je rekonstrukce, údržba a správa obecních budov, sportovišť a dalších veřejných nemovitostí či podpora výstavby technické infrastruktury obcí.


Podpora obnovy a rozvoje venkova (MMR):

Cílem výzvy, resp. podprogramů, je podpořit obnovu a rozvoj obcí, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Vyhlašováno bývá ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR každoročně na podzim.
Příjem žádostí byl zahájen se sběrem do 17. 12. 2021

Vyhlášené podprogramy:

 • Podpora obnovy místních komunikací
 • Podpora obnovy sportovní infrastruktury
 • Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
 • Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

Forma a míra podpory:

 • Míra podpory činí až 80 % ze způsobilých výdajů.
 • Dotace na jednu akci je poskytována ve výši 500 tis. Kč - 10 mil. Kč.

 Typické projekty programu:

 • rekonstrukce sportovních ploch
 • přístavba kulturních domů
 • revitalizace nábřeží, náměstí nebo prostor před školou
 • budování komunitních center, apod.

Neuznatelné náklady:  

 • vybudování nové místní komunikace, vybudování nebo obnova účelových komunikací,
 • vybudování nebo obnova chodníků, včetně obrubníků,
 • vybudování nebo obnova veřejného osvětlení,
 • svislé dopravní značení, reklamní zařízení a reklamní poutače,
 • inženýrské sítě, energetická, telekomunikační, tepelná a jiná vedení (vč. sloupů vedení)
 • parkové, sadové a zahradní úpravy či úprava veřejného prostranství.

Podpora regionálních kulturních tradic (MK ČR):

Žádosti o dotaci v roce 2022 ve výběrovém dotačním řízení v programu na podporu regionálních kulturních tradic přijímá Ministerstvo kultury ČR následovně:

 • 1. kolo – nejpozději do 30. 9. 2021
 • 2. kolo – nejpozději do 29. 4. 2022

Na co je program zaměřen:
V tomto dotačním programu jsou podporovány zejména projekty, jejichž význam (působení) překračuje rámec regionu, kulturní aktivity spjaté s následujícími událostmi:

 • s významnými výročími měst a obcí,
 • s významnými výročími kulturně-historických událostí,
 • s významnými výročími význačných osobností českého původu působících v oblasti kultury.

Forma a míra podpory:

 • Neinvestiční dotace se může poskytnout do výše 70 % celkových neinvestičních nákladů kalkulovaných v rozpočtu (dle možností rozpočtu MK a významu projektu).

Kdo může o dotaci požádat:

 • Obce a města,
 • Fyzické a právnické osoby registrované nebo založené do 31. 12. 2020, které zabezpečují konkrétní kulturní činnost v regionu či obci nejméně jeden rok s tím, že:
  • právnická osoba, musí mít sídlo na území České republiky
  • fyzická osoba, musí být občanem České republiky nebo cizincem s trvalým pobytem v ČR
 • Žádost předkládá subjekt, který je pořadatelem a realizátorem projektu (tzn. veškeré výdaje a příjmy související s projektem musí projít účetnictvím žadatele).

Technická infrastruktura:

Výzva je zaměřena na podporu výstavby technické infrastruktury obcí, tj. výstavbu vodovodu, kanalizace a komunikace.
Cílem výzvy je rozšířit nabídku zainvestovaných stavebních pozemků z výše uvedeného podprogramu pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů.

Zahájení příjmu žádostí se očekává začátkem roku 2022.

Forma a míra podpory:

 • Maximální výše dotace je 80 tis. Kč na jeden stavební zainvestovaný pozemek, na kterém následně vzniknou rodinné nebo bytové domy.
 • Pro výši dotace je rozhodující počet přípojek nebo sjezdů k pozemkům pro výstavbu rodinných nebo bytových domů v rámci projektu.
 • Žadatel může na jeden zainvestovaný pozemek určený k následné výstavbě rodinných nebo bytových domů podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace.

 

V případě zájmu o vyřízení dotace nás kontaktujte:
+420 728 618 291
info@okgrant.cz