Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

OK GRANT je společnost, poskytující kompletní dotační poradenství úzce specializované na Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Tento operační program je primárně zaměřen na průmyslový sektor, nicméně v některých opatřeních je možnost získat dotaci rozšířena i na zemědělské podnikatele či výzkumné organizace.

Aktuálně otevřené výzvy:

Otevřené výzvy OP PIK:

 • Nízkouhlíkové technologie - II. výzva - do 31. 5. 2017
 • Obnovitelné zdroje energie - II. výzva - do 15. 7. 2017
 • Úspory energie - II. výzva - do 30. 3. 2018
 • Inovační vouchery - I. výzva - do 31. 5. 2017

Otevřené výzvy IROP:

 • Energetické úspory v bytových domech - termín pro příjem žádostí do 30. 11. 2017
 • Sociální podnikání ITI, CLLD - příjem žádostí od 2022

Plánované výzvy OP PIK:

březen 2017

 • Výzva ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA - ITI Olomouc, ITI Hradec-Pardubice, ITI Ostrava
 • Výzva TECHNOLOGIE - mikro a malé podniky - ITI Olomouc, ITI Ostrava
 • IVýzva NEMOVITOSTI - ITI Olomouc, ITI Hradec-Pardubice, ITI Ostrava

červenec 2017

 • Výzva APLIKACE
 • Výzva POTENCIÁL

říjen 2017

 • Výzva TECHNOLOGIE - začínající mikro a malé podniky z hospodářsky problémových regionů

 

 

Více

VÝZVY 2017

Výzva ÚSPORY ENERGIE

 • dotace 500 tis. - 250 mil. Kč
 • maximální absolutní výše dotace na ekologické studie (Energetický posudek) činí 350tis. Kč
 • max. míra podpory: malý podnik 50% ZV, střední podnik 40% ZV, velký podnik 30% ZV
 • max. míra podpory na ekologické studie (Energetický posudek): malý podnik 50% ZV, střední podnik 40% ZV, velký podnik 30% ZV

Na co lze získat podporu:

 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických  hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace
 • modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke  zvýšení její účinnosti
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod (LED)
 • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
 • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy)
 • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky

Výzva ŠKOLICÍ STŘEDISKA - ITI

 • dotace 500 tis. – 5 mil. Kč (dle pravidla „de minimis“)
 • maximální míra podpory: 50% ZV
 • v případě podpory infrastrukturního projektu na vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů v rámci křížového financování nesmí intenzita podpory přesáhnout:
 • u malých podniků, max. 100 tis. Kč
 • u středních podniků, max. 200 tis. Kč

Na co lze získat podporu:

 • výstavba nových školicích center
 • rekonstrukce stávajících školicích center
 • pořízení vybavení školicích prostor – nábytek IT vybavení, praktické školicí pomůcky atd.
 • pořízení vzdělávacích programů
 • v rozsahu křížového financování je v rámci podporovaného projektu umožněna podpora vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů příslušeného podniku

Výzva TECHNOLOGIE

 • max. míra podpory: 45% ZV

Na co lze získat podporu:

 • pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení

Výzva POTENCIÁL

 • dotace 2 mil. - 75 mil. Kč / 150 mil. Kč
 • max. míra podpory: 50% ZV

Na co lze získat podporu:

 • založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra
 • u MSP (malé a střední podniky) jsou předmětem podpory i vybrané provozní náklady centra

Výzva APLIKACE

 • dotace 1mil. - 100mil. Kč
 • max. míra podpory za celý projekt: 70% ZV

Na co lze získat podporu:

 • realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje
 • osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů, v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu
 • náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovněž náklady na poradenské a rovnocenné služby využité výlučně pro účely projektu
 • dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu

Výzva NEMOVITOSTI - ITI

 • dotace 1 mil. - 200 mil. Kč
 • max. výše podpory: malý podnik 45% ZV, střední podnik 35% ZV

Na co lze získat podporu:

 • modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury a rekonstrukce objektů typu brownfield a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty
 • v rámci programu bude možné podpořit investice do stavebních úprav včetně demolice původních staveb a výstavby novostaveb

Více

Důležité pojmy

Zkratky:

OP PIK 2014 2020 - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, dotační program určený podnikatelskému sektoru, umožňující v daném období získat podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů. Projekty budou podporované jak formou dotací, tak i formou finančních nástrojů (především zvýhodněné úvěry a záruky), nebo popř. kombinací těchto podpor


MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO), řídící orgán OP PIK


CI – CzechInvest - agentura pro podporu podnikání a investic


MSP – malý a střední podnik


VP – velký podnik


PO – prioritní osa


VaV
– výzkum a vývoj

Definice:

Mikropodnik
• méně než 10 zaměstnanců
• aktiva/majetek, nebo obrat/příjmy nepřesahují korunový ekvivalent 2 mil. EUR


Malý podnik:
• méně než 50 zaměstnanců,
• aktiva/majetek, nebo obrat/příjmy nepřesahují korunový ekvivalent 10 mil. EUR


Střední podnik:
• méně než 250 zaměstnanců,
• bilanční suma roční rozvahy (aktiva/majetek) nepřesahuje částku 43 mil. EUR nebo má roční obrat/příjmy nepřesahující 50 mil. EUR

Výzvy

25
Únor 2016
Výzva I. programu NEMOVITOSTI

uzavření výzvy: 26.1.2016

25
Únor 2016
Výzva I. programu APLIKACE

uzavření výzvy: 7.3. 2016

25
Únor 2016
Výzva III. programu TECHNOLOGIE

uzavření výzvy: 19.1.2016