Společnost OK GRANT poskytuje kompletní dotační poradenství v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Pro klienty z řad církví a neziskových organizací nabízí OK GRANT administraci projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Aktuálně otevřené výzvy:

Otevřené výzvy OP PIK:

 • Úspory energie - IV. výzva - od 29. 6. 2018 do 29.4. 2019 Alokace výzvy: 6 000 000 000 Kč
 • Obnovitelné zdroje energie - III. výzva - do 28. 2. 2018
 • Úspory energie - Fotovoltaické systémy - II. výzva - do 30. 4. 2018

Otevřené výzvy IROP:

 • Sociální bydlení II. a Sociální bydlení v SVL II. - termín pro příjem žádostí do 18. 9. 2018
 • Energetické úspory v bytových domech III. - termín pro příjem žádostí do 29. 11. 2019
 • Sociální podnikání ITI, CLLD - příjem žádostí do roku 2022

Více

VÝZVY 2017

Výzva ÚSPORY ENERGIE

 • dotace 500 tis. - 250 mil. Kč
 • maximální absolutní výše dotace na ekologické studie (Energetický posudek) činí 350tis. Kč
 • max. míra podpory: malý podnik 50% ZV, střední podnik 40% ZV, velký podnik 30% ZV
 • max. míra podpory na ekologické studie (Energetický posudek): malý podnik 50% ZV, střední podnik 40% ZV, velký podnik 30% ZV

Na co lze získat podporu:

 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických  hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace
 • modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke  zvýšení její účinnosti
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod (LED)
 • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
 • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy)
 • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky

Výzva TECHNOLOGIE

Maximální výše podpory:

 • mikro a malý podnik 45 %
 • střední podnik 35 %

Na co lze získat podporu:

 • pořízení nových strojů,
 • pořízení nových technologických zařízení a vybavení

Výzva POTENCIÁL

 • dotace 2 mil. - 75 mil. Kč / 150 mil. Kč
 • max. míra podpory: 50% ZV

Na co lze získat podporu:

 • založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra
 • u MSP (malé a střední podniky) jsou předmětem podpory i vybrané provozní náklady centra

Výzva APLIKACE

 • dotace 1mil. - 100mil. Kč
 • max. míra podpory za celý projekt: 70% ZV

Na co lze získat podporu:

 • realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje
 • osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů, v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu
 • náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovněž náklady na poradenské a rovnocenné služby využité výlučně pro účely projektu
 • dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu

Výzva NEMOVITOSTI - ITI

 • dotace 1 mil. - 200 mil. Kč
 • max. výše podpory: malý podnik 45% ZV, střední podnik 35% ZV

Na co lze získat podporu:

 • modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury a rekonstrukce objektů typu brownfield a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty
 • v rámci programu bude možné podpořit investice do stavebních úprav včetně demolice původních staveb a výstavby novostaveb

Více

Důležité pojmy

Zkratky:

OP PIK 2014 2020 - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, dotační program určený podnikatelskému sektoru, umožňující v daném období získat podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů. Projekty budou podporované jak formou dotací, tak i formou finančních nástrojů (především zvýhodněné úvěry a záruky), nebo popř. kombinací těchto podpor


MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO), řídící orgán OP PIK


CI – CzechInvest - agentura pro podporu podnikání a investic


MSP – malý a střední podnik


VP – velký podnik


PO – prioritní osa


VaV
– výzkum a vývoj

Definice:

Mikropodnik
• méně než 10 zaměstnanců
• aktiva/majetek, nebo obrat/příjmy nepřesahují korunový ekvivalent 2 mil. EUR


Malý podnik:
• méně než 50 zaměstnanců,
• aktiva/majetek, nebo obrat/příjmy nepřesahují korunový ekvivalent 10 mil. EUR


Střední podnik:
• méně než 250 zaměstnanců,
• bilanční suma roční rozvahy (aktiva/majetek) nepřesahuje částku 43 mil. EUR nebo má roční obrat/příjmy nepřesahující 50 mil. EUR

Výzvy

29
Červen 2018
Výzva IV. programu ÚSPORY ENERGIE

uzavření výzvy: 29.4.2019

21
Prosinec 2017
Výzva II. programu FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY

uzavření výzvy: 30.4.2018

5
Prosinec 2017
Výzva VII. programu TECHNOLOGIE

uzavření výzvy: 14.5. 2018