Vyhlášení Výzvy XIII programu podpory Technologie

Program Technologie v OP PIK 

Podporovány budou projekty, které mají stanovenou strategii dalšího rozvoje v oblasti digitální transformace společnosti prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení a vybavení, která musí být propojena se stávajícími nebo nově pořizovanými technologiemi informačním systémem (IS či ERP, MES, MIS) a jeho dalšími implementovanými moduly integrující všechny nebo většinu oblastí podnikové činnosti, především plánování a řízení výroby, zásoby, nákup, prodej, finance, personalistika atd.

Jako ERP nelze akceptovat jednoduché účetní systémy (jako jsou např. Money S3, eFaktura, iDoklad, ABRA, Pohoda, Duel, Stereo, Vario, Keloc, MRP...). V případě, že společnost žadatele nedisponuje obdobným informačním systémem, je povinna takový systém pořídit a implementovat v rámci realizace předkládaného projektu.

Na co lze získat podporu:

 • dlouhodobý hmotný majetek – výrobní a nevýrobní technologie a provozní soubory, hardwarové vybavení a lokální sítě vč. souvisejícího software, výdaje na dodávky související s instalací technologií a budováním sítí
 • dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na technologie a zařízení a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu. Příklady: CAD/CAM systémy + další specifický software nutný pro optimální fungování projektu, ERP systémy včetně CRM apod.
 • Podporovanou aktivitou této výzvy není nákup kolových a pásových vozidel a kolových a pásových strojů včetně příslušenství ani kamerový systém sloužící k zabezpečení společnosti.

Kdo může o dotaci požádat:

 • Malé a střední podniky (podnikající fyzická nebo právnická osoba s přiděleným IČ) s min. 2 uzavřenými účetními obdobími.
 • Hlavní předmět podnikání musí spadat mezi tzv. podporovaná odvětví:
        o zpracovatelský průmysl;
        o stavebnictví;
        o skladování;
        o zásobování vodou a činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi;
        o architektonické a inženýrské činnosti.

Forma a míra podpory:

 • Míra podpory je 35-45 % z celkových způsobilých výdajů projektu, podle velikosti podniku.
 • Dotace je poskytována ve výši 1 mil. Kč - 40 mil. Kč.
 • Dotace není v režimu de minimis.

Další informace:

 • Vyhlášení výzvy proběhlo 1. října 2020, se sběrem žádostí od prosince 2020 do března 2021.
 • Plánovaná alokace výzvy činí 550 mil. Kč.
 • Probíhá průběžné hodnocení projektů.
 • Každý žadatel je v této Výzvě oprávněn předložit pouze 1 projekt (tzn. jednu aktivní žádost o podporu, ve které vystupuje jako příjemce).
 • Realizace může být zahájena po podání žádosti o dotaci, udržitelnost projektu jsou 3 roky od data ukončení.
 • Dotace je vyplácena zpětně (po ukončení každé etapy či celého projektu).

V případě zájmu o vyřízení dotace volejte na telefonní číslo +420 603 833 874.

Webdesign by Lewest.cz