Nové možnosti na podporu v oblasti vzdělávání

Nový operační program Jan Amos Komenský 

Jméno Učitele národů a zakladatele moderní pedagogiky si vypůjčil Operační program Výzkum, Vývoj a Vzdělávání (OP VVV), který ve spolupráci s Ministerstvem školství a tělovýchovy (MŠMT) pro následující programové období 2021-2027 připravuje Operační program Jan Amos Komenský (dále OP JAK).

Hlavním cílem programu bude podpořit kvalitu a dostupnost vzdělávání na všech úrovních, tedy vzdělání školního i mimoškolního, předškolního vzdělávání, základního, středoškolské i vysokoškolské vzdělávání až po podporu vědy, vývoje a výzkumu. Program bude podporovat činnosti vedoucí k zajištění rovných příležitostí a spravedlnosti v přístupu ke vzdělávání, modernizaci vzdělávacích metod. 

Program budou tvořit tři prioritní osy, z nichž každá se zaměřuje na jinou oblast školství:
První prioritní osa se bude zaměřovat na pracovníky výzkumných organizací a veřejné správy, studenty a veřejnost. Cílem dotační podpory bude rozvoj institucionálního prostředí výzkumných organizací, rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a modernizace výzkumného vybavení.
Druhá osa bude podporovat regionální školství - tedy pracovníky a vedení škol, studenty, ale také veřejnost - rodiče dětí, neziskové organizace poskytující vzdělávání a soukromý sektor. Zásadní inovaci přinesou intervence zaměřené na potřebu přizpůsobení prostředí, ve kterém vzdělávání probíhá, a na změnu vzdělávacích obsahů i způsobů jejich předávání.
Třetí prioritní osa je zaměřena vysokoškolské instituce, ale i zájemce o studium a pracovníky. Podpora bude zaměřena na internacionalizaci vysokoškolského studia. Cílem je, aby vysokou školu opouštěl absolvent připravený pro trh práce ve 21. století a odstranění bariery k dosažení vzdělání pro všechny skupiny obyvatel.

Zahájení OP JAK je plánováno na první čtvrtletí roku 2021V okamžiku uveřejnění výzvy budeme připravení poskytnout dotační poradenství a zpracovat žádosti zájemcům o podporu.

„Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.“
                                               Jan Amos Komenský


Webdesign by Lewest.cz