Dotace pro začínající podniky

Program Technologie pro začínající podniky v OP PIK 

Specifickým cílem programu Technologie (pro začínající podniky) je formou dotací podporovat zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů malých podniků, přispívajících rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti.

Na co lze získat podporu:

 • dlouhodobý hmotný majetek – pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení - např. CNC obráběcí centrum včetně příslušenství a montáže, profilovací linka, technologické rozvody ke strojnímu zařízení a skříně, 3D měřící stroj, regálové systémy, nářadí, stříkací pistole apod.
 • dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na stroje a zařízení a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu - např. software k nově pořizovaným PC, CAD/CAM systémy, ERP systémy včetně CRM apod.
 • Výdaje na Podnikatelský záměr nejsou v této aktivitě způsobilým výdajem.
 • Podporovanou aktivitou této výzvy není nákup mobilní techniky v podobě vozidel a strojů ani prostá obnova majetku společnosti.

Kdo může o dotaci požádat:

 • Podporovány budou podnikatelské záměry malých podniků (podnikající fyzická nebo právnická osoba s přiděleným IČO), které vznikly v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2018 (včetně).
 • Hlavní předmět podnikání musí spadat mezi tzv. podporovaná odvětví:
  o zpracovatelský průmysl;
  o stavebnictví;
  o velkoobchod a maloobchod;
  o informační a komunikační činnost apod.

Forma a míra podpory:

 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 450 tis. Kč a maximálně do výše 1,5 mil. Kč.
 • Míra podpory projektu je maximálně 45 % z prokázaných způsobilých výdajů.
 • Dotace není poskytována v režimu de minimis.

Další informace:

 • Příjem žádostí v době od 09. 03. 2020 do 25. 05. 2020.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 25. 05. 2021.
 • Plánovaná alokace výzvy činí 250 mil. Kč.
 • Průběžné hodnocení projektů.
 • Realizace projektu může být zahájena po podání žádosti o dotaci.
 • Každý žadatel je v této Výzvě oprávněn předložit pouze 1 projekt (tzn. jednu aktivní žádost o podporu, ve které vystupuje jako příjemce).
 • Udržitelnost projektu je 3 roky od data ukončení projektu.
 • Dotace je vyplácena zpětně (po ukončení každé etapy či celého projektu).

V případě zájmu o vyřízení dotace volejte na telefonní číslo +420 603 833 874.


Webdesign by Lewest.cz