OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Dotace pro průmyslové podniky, výzkumné organizace, výjimečně také pro zemědělské subjekty

 

OP PIK zahrnuje celkem 24 různých programů podpory určených pro projekty zejména ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách, většina programů klade důraz na inovativní stránku projektů a jejich provázanost s vědou a výzkumem. Podpora může být vyplacena formou dotace či poskytnutím zvýhodněného úvěru, případně finančního příspěvku na úhradu úroků. Možnost získat dotaci mají až na jednotlivé výjimky podniky ze všech krajů České republiky vyjma hl. města Prahy (rozhodující není sídlo firmy, ale skutečné místo realizace projektu).

 

 

Jednotlivé osy

 

PO 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

PO 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků

PO 3: Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

PO 4: Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií

PO 5: Technická pomoc (pouze pro interní potřeby řídícího orgánu a implementačních agentur)

 

 

Pro koho je OP PIK určen:

 

Podpora je zacílena přednostně na malé a střední podniky, nicméně některé podporované aktivity jsou vhodné také pro podniky velké, podnikatelská seskupení nebo výzkumné organizace.

 

 

Mezi naše základní služby patří:

 

  • prověření dotačních možností klienta
  • posouzení investičního záměru klienta
  • nastavení investičního záměru tak, aby vyhovoval podmínkám dotace
  • podání registrační a plné žádosti včetně všech povinných příloh
  • realizace výběrového řízení
  • podání žádosti o proplacení
  • monitoring projektu po celou dobu udržitelnosti

 

 

Doplňkové služby:

 

  • výhodné pojištění majetku pořízeného z dotace i mimo ni
  • pojištění doby udržitelnosti v rámci dotačního projektu

 

Rádi Vám nabídneme kompletní řízení projektu na klíč nebo zpracování pouze dílčích fází projektů dle vašich preferencí.