Výzva IV. programu ÚSPORY ENERGIE

Na co je program zaměřen:

 • Program úspory energie se zaměřuje na podporu projektů snížování energetické náročnosti výroby (úspory energie) a omezení výdajů za energie v podnicích (vč. výměny starých energeticky náročných technologií za úspornější)

Jaké náklady jsou způsobilé:

 • Zateplení obvodového pláště, výměna otvorových výplní
 • Instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla
 • Využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • Zavádění a modernizace systémů měření a regulace
 • Modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech elektřiny, plynu a tepla
 • Modernizace soustav osvětlení
 • Instalace některých typů OZE pro vlastní spotřebu podniku
 • Snižování energetické náročnosti výrobních a technologických procesů
 • Instalace kogenerační jednotky

Kdo může o dotaci požádat:

 • Malé, střední a velké podniky s min. 2 uzavřenými účetními obdobími

Hlavní předmět podnikání musí spadat mezi tzv. podporovaná odvětví:

 • zpracovatelský průmysl,
 • zemědělství,
 • stavebnictví,
 • IT činnosti,
 • velkoobchod a maloobchod,
 • doprava,
 • právní a účetní činnosti, poradenství, výzkum a vývoj atd.

Jaká je forma a míra podpory:

 • Míra podpory je 30-50 % z celkových způsobilých výdajů projektu, podle velikosti podniku
 • Dotace je poskytována ve výši 0,5 - 250 mil. Kč
 • Dotace není v režimu de minimis
 • Způsobilé výdaje jsou stavební náklady přispívající k úspoře energie

Další informace:

 • Výzva je nyní vyhlášena, sběr žádostí je plánován do dubna 2019
 • Realizace projektu může být zahájena po podání žádosti o dotaci
 • K přípravě žádosti o dotaci je nezbytná stavební projektová dokumentace a energetický posudek
 • Projekt musí být ukončen do 3 let od podání žádosti
 • Udržitelnost projektu je 5 let od data ukončení projektu
 • Projekt lze rozdělit do více etap. Dotace je vyplácena zpětně (po ukončení každé etapy či celého projektu)
 • Zateplený objekt je možné částečně či úplně pronajímat, žadatel nemusí být vlastníkem objektu
 • Nejsou podporována komerční turistická zařízení jako hotely, lázně, restaurace