Výzva II. programu FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY

Na co je program zaměřen:

 • Program úspory energie se zaměřuje na podporu projektů snížování energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie

Podporované aktivity:

 • Instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku, stavební práce, modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny

Kdo může o dotaci požádat:

 • Malé, střední a velké podniky s min. 2 uzavřenými účetními obdobmi

Hlavní předmět podnikání musí spadat mezi tzv. podporovaná odvětví:

 • zpracovatelský průmysl,
 • zemědělství,
 • stavebnictví,
 • IT činnosti,
 • velkoobchod a maloobchod,
 • doprava a skladování,
 • právní a účetní činnosti, poradenství, výzkum a vývoj, pronájem budov atd.               

Jaká je forma a míra podpory:

 • Míra podpory je 80-60 % z celkových způsobilých výdajů projektu, podle velikosti podniku
 • Dotace je poskytována ve výši 0,3 - 100 mil. Kč
 • Způsobilými výdaji jsou investiční náklady včetně kombinace s akumulací energie ponížené o 8 159,35 Kč za každou vyrobenou MWh/rok očištěnou o vlastní spotřebu
 • Budou podporovány pouze krystalické FV moduly s účinností nejméně 14 % a tenkovrstvé FV moduly s účinností nejméně 10 % (při standardnch testovacích podmínkách). Účinnost je vztažena k celkové ploše FV modolu.

Další informace:

 • Výzva je kolová, sběr žádostí je plánován do 30. dubna 2018, alokace 2 mld. Kč
 • Realizace projektu může být zahájena po podání žádosti o dotaci
 • K přípravě žádosti o dotaci je nezbytná stavební projektová dokumentace a energetický posudek
 • Projekt musí být ukončen do 3 let od podání žádosti
 • Udržitelnost projektu je 5 let od data ukončení projektu.
 • Pořízený systém musí být používán pro vlastní spotřebu podniku, do distribuční či přenosové sítě nelze odevzdat více než 20 % roční výroby elektřiny
 • Nejsou podporovaná komerční turistická zařízení jako hotely, lázně, restaurace
 • Není podporována instalace systémů na bytových a rodinných domech a veřejných budovách
 • Projekt nesmí být financován provozní podporou obnovitelných zdrojů energie
 • Pořízený fotovoltaický systém podpořený programem musí mít maximální instalovaný výkon 1 MWp umístěný v rámci jednoho energetického hospodářství
 • Projekt nebude podpořen, budou-li měrné způsobilé výdaje vyšší, než 30 tis. Kč na úsporu 1 GJ.