Dotační možnosti

Výzvy 2017

OP PIK zahrnuje celkem 24 různých programů podpory určených pro projekty zejména ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách, většina programů klade důraz na inovativní stránku projektů a jejich provázanost s vědou a výzkumem.

 


Výzva Úspory energie

 • dotace 500 tis. - 250 mil. Kč
 • maximální absolutní výše dotace na ekologické studie (Energetický posudek) činí 350tis. Kč
 • max. míra podpory: malý podnik 50% ZV, střední podnik 40% ZV, velký podnik 30% ZV
 • max. míra podpory na ekologické studie (Energetický posudek): malý podnik 50% ZV, střední podnik 40% ZV, velký podnik 30% ZV


Na co lze získat podporu:

 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace
 • modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod (LED)
 • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
 • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy)
 • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky

Výzva TECHNOLOGIE - ITI

Oprávnění žadatelé:
mikro a malé podniky

Regionální omezení:

ITI Olomouc, ITI Ostrava

Na co lze získat podporu:

 • Pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení.
 • Podporována bude ekonomická činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE, který bude přílohou výzvy.

Výzva POTENCIÁL

 • dotace 2 mil. - 75 mil. Kč / 150 mil. Kč
 • max. míra podpory: 50% ZV

Na co lze získat podporu:

 • založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra
 • u MSP (malé a střední podniky) jsou předmětem podpory i vybrané provozní náklady centra

Výzva APLIKACE

 • dotace 1mil. - 100mil. Kč
 • max. míra podpory za celý projekt: 70% ZV

Na co lze získat podporu:

 • realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje
 • osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů, v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu
 • náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovněž náklady na poradenské a rovnocenné služby využité výlučně pro účely projektu
 • dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu

Výzva NEMOVITOSTI - ITI

Oprávnění žadatelé:
malé a střední podniky

Regionální omezení:

ITI Olomouc, ITI Hradec-Pardubice, ITI Ostrava

 

 • dotace 1 mil. - 200 mil. Kč
 • max. výše podpory: malý podnik 45% ZV, střední podnik 35% ZV

Na co lze získat podporu:

 • modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury a rekonstrukce objektů typu brownfield a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty
 • v rámci programu bude možné podpořit investice do stavebních úprav včetně demolice původních staveb a výstavby novostaveb

Výzva TECHNOLOGIE - pro podniky z hospodářsky problémových regionů

Oprávnění žadatelé:
mikro a malé podniky

 • dotace od 100tis.
 • max. míra podpory: 45% ZV

Na co lze získat podporu:

 • podpora podnikatelských záměrů mikro a malých podniků, začínajících podniků i podniků s delší historií, a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení
 • určeno pouze pro podniky z hospodářsky problémových regionů

Vypsat všechny aktuální výzvy