Nabídka pro církevní právní osoby

Nabídka v oblasti dotací

OK GRANT poskytuje kompletní dotační poradenství. Náš tým vás provede celým dotačním procesem od prověření dotačních možností přes podání žádosti, zajištění výběrového řízení, vypracování žádosti o platbu a následných monitorovacích zpráv.
Naše zkušenosti jsou mimo jiné s programy:

  • Program IROP – zaměřuje se na několik oblastí, především na podporu územního rozvoje, zvyšování kvality infrastruktury, veřejných služeb i veřejné správy a na podporu udržitelného rozvoje. Podpora je zacílena i na sociální integraci, např. sociální podnikání, sociální bydlení apod. V programu může o podporu žádat široké spektrum subjektů – fyzické osoby podnikající, právnické osoby, nestátní neziskové organizace, organizace zřizované nebo zakládané státem či kraji apod.
  • Operační program Zaměstnanost je zaměřený na podporu rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zdravotních služeb, modernizaci veřejné správy a služeb a podporu mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.
     
  • Program rozvoje venkova - dotacemi pro zemědělské subjekty z Programu rozvoje venkova Vás provede naše sesterská společnost Agroteam CZ s.r.o. . Program lze využít na zahájení činnosti mladých zemědělců, agroturistiku, investice do nezemědělských činností nebo na technické vybavení dřevozpracujících provozoven. Podpořeny tak mohou být investice do zemědělských strojů a staveb, malých penzionů včetně vybavení, přidružených výrob, ale i do pilařských technologií.
  • Operační program životní prostředí - evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí 2014 – 2020 navazuje na Operační program Životní prostředí 2007 – 2013. Celkem by mělo být mezi žadatele rozděleno téměř 2,637 miliardy eur. Podpora na ekologické projekty je otevřena širokému okruhu žadatelů. V Operačním programu Životní prostředí mohou žádat obce a města, organizace státní správy a samosprávy, výzkumné a vědecké ústavy, fyzické osoby podnikající i neziskové organizace.

A další aktuální výzvy vyhledané klientovi na míru.

Další služby, které Vám můžeme nabídnout

  • Pojištění - Jako pojišťovací makléř díky své nezávislosti na jediném pojistiteli umisťujeme rizika klientů za nejvýhodnějších podmínek.Disponujeme smluvní součinností s největšími pojistiteli trhu.Pojišťovací makléř je odměňován přímo pojišťovnou a zadavatel (klient) tedy nehradí za poskytnuté služby žádnou úplatu ze svých prostředků.
  • Financování - U všech výzev je podpora proplácena zpětně po ukončení projektu nebo jeho etapy. Předpokladem je počáteční plné předfinancování výdajů projektu (nebo ucelené etapy=fáze projektu) z vlastních zdrojů příjemce podpory. Obraťte se na nás a my Vám zprostředkujeme kontakt s úvěrovým specialistou.


 

Kontakt

Ing. Zuzana Bumbová
Pobočka Děčín, Karla Čapka 211/1,  405 02
Tel. +420 734 687 831
zbumbova@okgroup.cz, zbumbova@okgrant.cz