Investice do staveb

Úspory energie

 • dotace 500 tis. - 250 mil. Kč
 • maximální absolutní výše dotace na ekologické studie (Energetický posudek) činí 350 tis. Kč
 • max. míra podpory: malý podnik 50 % ZV, střední podnik 40 % ZV, velký podnik 30 % ZV
 • max. míra podpory na ekologické studie (Energetický posudek): malý podnik 50 % ZV, střední podnik 40 % ZV, velký podnik 30 % ZV

Na co lze získat podporu:

 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace
 • modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod (LED)
 • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
 • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy)
 • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky

Nemovitosti

 • dotace 1 mil. - 50 mil. Kč
 • max. míra podpory: malý podnik 45 % ZV, střední podnik 35 % ZV

Na co lze získat podporu:

 • modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury a rekonstrukce objektů typu brownfield a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty
 • v rámci programu bude možné podpořit investice do stavebních úprav včetně demolice původních staveb a výstavby novostaveb

Podporované projekty jsou rozděleny na následující typy projektů:

 • Projekt revitalizace plochy pro vlastní podnikání - projekt, jehož realizací vzniknou investičně připravené plochy v rámci výstavby nové plochy pro vlastní podnikání nebo jehož realizací dojde ke zvýšení kvality nebo využitelnosti ploch stávajících k provádění činností v uvedenených v seznamu podporovaných CZ-NACE
 • Projekt rekonstrukce objektu - projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci technicky nevyhovujícího objektu typu brownfield na podnikatelský objekt k provádění činností v uvedených v seznamu podporovaných CZ-NACE       

Úspory energie pro bytové domy

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 300 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 90 000 000 Kč

Na co lze získat podporu:

 • zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí bytového domu (zateplení obvodových stěn, stropu, podlahy, sřechy, vnitřních konstrukcí, výměna oken a dveří)
 • instalace prvků stínění (pouze exteriérové prvky)
 • instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
 • výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na fosilní paliva za plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu, tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže
 • výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na fosilní paliva za jednotku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje energie nebo zemní plyn
 • instalace nového zdroje tepla (plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže) a výstavbu centrálního vytápění v domech, ve kterých byly dosud jednotlivé byty vytápěny vlastními zdroji na fosilní paliva
 • instalace solárních termických kolektorů včetně instalace akumulační nádrže
 • instalace solárních fotovoltaických soustav
 • připojení bytového domu k soustavě zásobování tepelnou energií
 • výměna předávací stanice
 • vyregulování nebo modernizace soustavy vytápění objektu a rozvodů teplé užitkové vody včetně instalace systémů měření a regulace otopné soustavy

Sociální bydlení

Poskytovaná výše dotace až 95 %

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 500 000 Kč

Na co lze získat podporu:

 • výstavba bytů (na území mimo sociálně vyloučené lokality)
 • nákup domů, pozemků a bytů
 • rekonstrukce a úpravy domu nebo bytu
 • pořízení základního vybavení bytové jednotky
 • rekonstrukce a úpravy společných prostor bytového domu